Regulamin

 1. Postanowienia ogólne 
  1. Konferencja Wrocławskiej Społeczności WordPress WrocPress, dalej zwana jako Konferencja, odbędzie się 1.10.2022r w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. 
  2. Organizatorem Konferencji jest Project Management Group, zwany dalej organizatorem, przy wsparciu wrocławskiej społeczności WordPress. 
  3. Opisane w niniejszym regulaminie wytyczne obowiązują̨ wszystkie osoby uczestniczące w konferencji, dalej zwanych uczestnikami. 
  4. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: wroc.press
  5. Rejestracja na Konferencję jest jednoznaczna z akceptacją przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 2. Warunki uczestnictwa w konferencji 
  1. Dopuszczalne są dwie formy uczestnictwa w konferencji. Forma bierna przeznaczona jest dla osób, które nie wygłaszają̨ referatu podczas Konferencji. Forma czynna wymaga od Uczestnika wygłoszenia referatu podczas Konferencji. 
  2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zapisowego do dnia 25.09.2022r.
  3. Uczestnicy są zobligowani do uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł poprzez zakup biletu na portalu polibudka.pl. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 
 3. Informacje porządkowe
  1. Uczestnik zobowiązany jest przebywać w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatorów.
  2. Organizatorzy mają prawo odmówić osobie wejścia na teren imprezy, jeśli stwierdzi się, że osoba ta może zakłócać ład i porządek publiczny przed wejściem na jej teren lub w jej pobliżu.
  3. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
  4. Zabrania się: wprowadzania zwierząt na teren imprezy, wspinania się na wszelkie obiekty na terenie Imprezy.
  5. W przypadku spowodowania zniszczeń przez uczestnika wydarzenia zostaje sporządzony protokół incydentu, w którym sprawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. W przypadku umyślnego spowodowania zniszczeń, po spisaniu protokołu nastąpi natychmiastowe wydalenie z wydarzenia, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.
  6. O rażących aktach: przemocy, wandalizmu, kradzieży, pozbawienia godności, obrażenia dobrego imienia, naruszenia nietykalności osobistej, występków zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników lub celowemu działaniu na szkodę innego uczestnika, bądź Organizatorów, informowane będą władze Uczelni, a w uzasadnionych przypadkach zawiadomiona zostanie Policja.
  7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wynikiem nieprzestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 4. Dane osobowe Uczestników 
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
  2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę̨, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji oraz na portalach społecznościowych tj. Facebook i Instagram. 
  3. W czasie Konferencji Organizator ma prawo do dokonywania sesji fotograficznych oraz filmowania przebiegu Konferencji, w celach dokumentacji, reklamy i promocji wydarzenia. 
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  5. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika nie będą̨ przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody. 
  6. Rejestracja na Konferencję jest jednoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 
  7. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są̨ w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów. 
  8. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne, służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. 
 5. Postanowienia końcowe 
  1. Organizator ma prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję w celu powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu.
  2. W dniu Konferencji uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności i pisemnego poświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
  3. Wszelkie kwestie, o których nie wspomniano w niniejszym Regulaminie regulowane będą na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.